Antalet utestående aktier i Klövern AB den 31 oktober 2012

2012-10-31

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 september 2012, har Klövern genomfört nyemission om sammanlagt 4 805 000 preferensaktier. Erbjudandet om att teckna preferensaktier riktades till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Efter registrering av nyemissionerna uppgår totalt antal registrerade aktier i Klövern till 185 080 698 aktier, varav 166 544 360 stamaktier (KLOV SE0000331225) och 18 536 338 preferensaktier (KLOV PREF SE0004390037). En stamaktie berättigar till en röst och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

Av det totala antalet registrerade aktier i Klövern är 9 067 027 stamaktier och 143 536 preferensaktier återköpta av bolaget självt. Totalt antal utestående aktier per den 31 oktober 2012 uppgår till
175 870 135.

Nyköping 31 oktober 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud. info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2012.