Antalet utestående aktier i Klövern AB (publ) den 31 januari 2012

2012-02-01

Vid Klövern AB:s (publ) extra bolagsstämma den 12 januari 2012 beslutades om en kontant nyemission samt om en fondemission av preferensaktier.

Efter registrering av den kontanta nyemissionen och fondemissionen uppgår det totala antalet aktier i Klövern AB (publ) till 170 707 969 aktier, varav 166 544 360 aktier är stamaktier (KLOV SE0000331225) och 4 163 609 aktier är preferensaktier (KLOV PREF SE0004390037). En stamaktie berättigar till en röst och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

Av det totala antalet aktier i Klövern har bolaget sedan tidigare återköpt totalt 5 741 463 aktier, samtliga återköpta aktier är stamaktier, vilket medför att totalt antal utestående aktier per den 31 januari 2012 uppgår till 164 966 506.

Nyköping 1 februari 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 0155-44 3311/072-301 53 31, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35,
britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 30 september 2011. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2012.