Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2009-03-30

Utdelning
För 2008 lämnas utdelning med 1,00 kr per aktie.  Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 2 april 2009. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 7 april 2009.
 
Styrelse och revisor
Till styrelsen har omvalts Stefan Dahlbo (ordförande), Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Lars Rosvall och Fredrik Svensson. Rutger Arnhult, har valts som ny ledamot i styrelsen. Till styrelsen utgår ett arvode om 875 000 kr, varav 250 000 kr till styrelseordföranden och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med tidigare. Till VD i Klövern utgår inget arvode. Till revisor utgår arvode enligt räkning.
 
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara utformade i enlighet med styrelsens förslag, vilket i korthet innebär att grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet. Grundlönen ska omprövas varje år. Bonus kan uppgå till maximalt sex månadslöner. Pensionspremie kan maximalt uppgå till 35 procent av grundlön. Styrelsen äger rätt att frångå principerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.
 
Valberedning
Valberedningens utses i enlighet med samma principer som varit gällande inför årsstämman 2009. Principerna finns tillgängliga på Klöverns hemsida www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.
 
Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen har bemyndigats att, längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta egna aktier. Bemyndigandet innebär en möjlighet att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov samt att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Eventuella förvärv och överlåtelser av egna aktier skall ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 
Nyköping, 30 mars 2009
 
Klövern AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud