Beslut vid årsstämman i Klövern AB (publ)

2007-03-28

Vid årsstämman i Klövern AB den 28 mars 2007 har bl a följande beslut fattats:
 
Utdelning för 2006
För år 2006 lämnas utdelning med 1,25 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är 2 april 2007. Utdelningen beräknas utsändas av VPC AB torsdagen den 5 april 2007.
 
Styrelse och revisor
Till styrelsen har omvalts Stefan Dahlbo (ordförande), Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Johan Piehl, Lars Rosvall och Fredrik Svensson. Till styrelsen utgår ett arvode om 875 000 kr, varav 250 000 kr till styrelseordföranden och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med tidigare arvode. Till VD i Klövern utgår inget arvode. Till revisorer utgår arvode enligt räkning.
 
Till revisor har det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvalts för en mandatperiod om fyra år, med auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig för uppdraget.
 
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara utformade i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.
 
Valberedning
Valberedningen utses i enlighet med vad som beslutades på årsstämman 2006. Principerna finns att läsa på Klöverns hemsida, www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.
 
Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen har bemyndigats att förvärva och överlåta egna aktier. Bemyndigandet innebär en möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalbehov samt att egna aktier, i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, kan överlåtas. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av bolagets utgivna aktier.
 
Courtagefri handel
Årsstämman har beslutat att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela börsposter (en börspost = 500 aktier). Om aktieägaren innehar färre än 500 aktier kan hela innehavet säljas courtagefritt. Beslut om erbjudandetid och närmare villkor har överlämnats till styrelsen.
 
Nyköping, 28 mars 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud