Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2005-04-13

Vid ordinarie bolagsstämma i Klövern den 13 april 2005 har bl a följande beslut fattats:
 
Utdelning för år 2004  
Utdelning för år 2004 lämnas med 0,75 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 18 april 2005. Utdelningen utsändes av VPC AB torsdagen den 21 april 2005.
  
Styrelse och revisorer  
Till styrelsen har omvalts Stefan Dahlbo (ordförande), Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh och Johan Piehl. Nya ledamöter är Lars Rosvall, Fredrik Svensson och Per Uhlén. Styrelsearvodet uppgår till 1.000.000 kr varav 250.000 kr till styrelseordföranden och 125.000 kr vardera till övriga ledamöter. Till VD i Klövern utgår inget arvode. Till revisorerna utgår arvode enligt räkning.  
 
Principer för utseende av valberedning
Valberedningen utses årligen och består av styrelsens ordförande, en representant vardera för varje ägare vars aktieinnehav i bolaget per den 31 augusti överstiger fem procent av aktierna och rösterna i bolaget samt en representant för övriga aktieägare. Namnen på de personer som ingår i valberedningen publiceras senast den 15 september på Klöverns hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört ska denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen om denne ägare fortfarande äger över fem procent av aktierna och rösterna i bolaget, annars ska eventuell nytillkommen ägare som äger över fem procent av aktierna och rösterna i bolaget erbjudas plats i valberedningen. Om tillämpningen av ovanstående principer i något fall får till följd att valberedningens ledamöter blir färre än tre ska även en företrädare för Sveriges Aktiesparares Riksförbund erbjudas plats i valberedningen.
 
Bemyndigande om nyemission
Bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 10.000.000 aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor, för förvärv av företag eller fastigheter. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
 
Nyköping 13 april 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud