Delårsrapport januari – mars 2003

2003-05-15

Resultat
Resultat efter skatt uppgick för perioden januari – mars till 13,2 Mkr. I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 3,4 Mkr. Hyresintäkterna uppgick 64,7 Mkr och driftöverskottet var 35,9 Mkr. Finansnettot blev -22,5 Mkr.
 
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet uppgick till 24,3 Mkr och soliditeten uppgick vid periodens slut till 24,0 procent, motsvarande 26,2 procent efter full konvertering. Eget kapital uppgick per 31 mars 2003 till 535,1 Mkr, likvida medel 87,2 Mkr, och räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 1 553 Mkr. Den genomsnittliga låneräntan var vid utgången av perioden 5,8 procent med en genomsnittlig räntebindningstid om 2,5 år.
 
Intäkter och fastighetskostnader
Under perioden januari – mars 2003 uppgick hyresintäkterna till 64,7 Mkr och fastighetskostnaderna till 28,8 Mkr och därmed blev driftöverskottet 35,9 Mkr. Uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet uppgick per 31 mars till 89 % av hyresvärdet, vilket är oförändrat jämfört med utgången av 2002.
 
Verksamhet
Klövern är ett fastighetsföretag som fokuserar på att förvärva, utveckla och sälja högavkastande fastigheter i större och medelstora städer utanför storstadsregionerna. Klövern skall expandera genom att förvärva fastigheter i syfte att på ett antal orter nå en storlek som skapar grund för en effektiv drift och ledande position. Klövern skall också uppnå en storlek på verksamheten och börsvärdet som skapar förutsättningar för att Klövernaktien blir ett attraktivt investeringsalternativ för aktiemarknadens aktörer.
 
 
Fastighetsinnehav
Nedan visas Klöverns fastighetsinnehav i sammandrag per 31 mars 2003.
 
Lokaltyp
Antal fastigheter
Yta, Kvm1)
Hyresvärde, Mkr
Ekonomisk
   uthyrningsgrad, %
Kontor
29
147 459
130,2
89
Industri/lager
30
162 921
91,9
89
Butiker
9
32 137
27,1
94
Utbildning
3
18 264
14,9
77
Bostäder
2
11 312
9,2
89
Övrigt 2)
5 704
10,3
92
Totalt
73
377 797
283,6
89
 
1)      Omklassificeringar av ytor inom fastigheterna har medfört att den uthyrningsbara ytan förändrats med netto – 900 kvm jämfört med 2002-12-31.
2)      I kategorin övrigt ingår P-platser och garage med ett sammanlagt hyresvärde om 3,7 Mkr.
 
Finansiering
Per 31 mars 2003 uppgick de räntebärande skulderna till 1 553 Mkr med en genomsnittlig ränta om 5,80 % och en genomsnittlig räntebindningstid uppgående till 2,5 år. De lån som förfaller under 2003 hade vid periodens utgång en genomsnittlig räntebindningstid om 63 dagar. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick per 31 mars till 3,8 år.
 
Lånestruktur per 2003-03-31
 
Ränteförfalloår
Mkr
Genomsnittlig ränta, %
Procentuell andel
2003
437
5,3
28
2004
64
6,1
4
2005
415
5,8
27
2006
129
6,0
8
2007
404
6,2
26
2008
55
5,8
4
Förlagslån
50
6,3
3
Totalt
1 553
5,8
100
 
 
Investeringar
Under perioden har totalt 25 Mkr investerats i ombyggnationer av fastigheter i främst Norrköping, Nyköping och Uppsala. Beloppen har aktiverats i sin helhet.
 
Fastighetsförsäljningar
Sammanlagt har sju fastigheter sålts för en total köpeskilling om 39 Mkr och en vinst uppgående till 3,4 Mkr. Försäljningarna innebär att Klövern lämnar sju orter där innehaven endast utgjorts av en mindre fastighet per ort.
 
Konvertibelt förlagslån
Under 2002 emitterade Klövern ett konvertibelt förlagslån om 50 mkr. Lånet – Klövern K2b – är noterat och löper till och med den 30 juni 2004 med 6,25 procents ränta. Konvertering till aktier kan ske under perioden 15 augusti 2002 till 18 juni 2004 till en konverteringskurs om 11 kronor per aktie. Vid full konvertering på grund av skuldebrevet kan 4 545 455 B-aktier tillkomma. Merparten – 64 procent – av det konvertibla skuldebrevet innehas av Investment AB Öresund, som vid konvertering till aktier kan öka sitt innehav i Klövern med 2,9 miljoner B-aktier.
 
Rapportering och redovisningsprinciper
Med anledning av Klöverns ändrade inriktning från konsultverksamhet till fastigheter under andra halvåret 2002 gjordes förändringar och kompletteringar i den finansiella rapporteringen. Vid upprättande av delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i Klöverns Årsredovisning 2002. Det historiska jämförelsematerialet i denna delårsrapport avseende första halvåret 2002 är dock i sin helhet hänförligt till dåvarande Adcores konsultverksamhet. I anslutning till resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser  samt nyckeltalsredovisning finns ytterligare förklarande kommentarer.

Händelser efter rapportperiodens utgång
 
Ordinarie bolagsstämma 23 april 2003
Vid Klöverns ordinarie bolagsstämma 23 april 2003, omvaldes styrelseledamöterna Stefan Dahlbo och Erik Paulsson. Stämman beslöt att till styrelsen nyvälja Gustaf Hermelin, VD i Klövern AB, Anna-Greta Lundh, VD i Länsförsäkringar Södermanland, Bo Pettersson, VD i Catella Capital AB, Johan Piehl, VD i Förvaltnings AB Charrow samt Anders Swensson, VD i Nect Management AB. Ledamöterna Lars Evander och Ole Oftedal hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Stefan Dahlbo till styrelsens ordförande. Vidare beslöt stämman bl.a. att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young som revisorer för en tid av fyra år samt att Klövern skall ha sitt säte i Nyköping. Stämman beslöt att villkor skall införas i bolagsordningen att automatisk konvertering skall ske den 2 januari 2004, av samtliga nämnda datum utestående A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Förslaget innebär att bolaget efter konverteringen den 2 januari 2004 endast kommer att ha ett aktieslag. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 20.000.000 B-aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
 
Klöverns aktier åter på ordinarie O-lista
Då Klövern (tidigare Adcore AB) den 16 maj 2002 meddelade att bolaget avsåg att byta inriktning från IT-konsulttjänster till fastighetsverksamhet, beslutade Stockholmsbörsen att handeln med aktierna i bolaget skulle ske på O-listans observationsavdelning och att bolaget skulle genomgå ny noteringsprövning. Efter genomförd granskningsprocess under våren 2003 fann Stockholmsbörsens bolagskommitté att bolaget uppfyller de krav som gäller för notering av bolagets aktier på börsens O-lista. Stockholmsbörsen beslutade därför att handeln i Klöverns aktier åter skulle ske på O-listan från och med 30 april 2003. Klöverns prospekt för åternotering till ordinarie O-lista finns tillgängligt på Klöverns hemsida www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.
 
Hagströmer & Qviberg utsett till market maker
Klövern har ingått avtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission om att agera market maker i Klöverns B-aktie från och med 2 maj 2003. Syftet med market making är att öka likviditeten i aktien. Avtalet innebär i korthet att market makern ställer köp- och säljkurs på börsen i Klöverns B-aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.
 
Tidpunkter för ekonomisk rapportering
Halvårsrapport januari – juni 2003  21 augusti 2003
Delårsrapport januari – september 2003  5 november 2003
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
 
 
Nyköping den 15 maj 2003
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin
Verkställande Direktör
 
 
 
 
För ytterligare information:
Analytikerträff fredagen 16 maj kl. 08.00 på Operaterrassen i Stockholm, anmälan sker via Financial Hearings hemsida www.financialhearings.com
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner
från medföljande länk: