Delårsrapport Januari – Mars 2007

2007-04-25

VD:s kommentar
 
Rekordstor nettoinflyttning
Första kvartalet har kännetecknats av ökad inflyttning vilket, trots förhållandevis stora avflyttningar, bidragit till en nettoinflyttning på hela 12 mkr. Uthyrningsgraden ökade från 84 till 85 procent under samma period. Fastigheternas orealiserade värdeförändringar uppgick till 294 mkr, vilket är en effekt av ett framgångsrikt uthyrningsarbete och i viss mån sänkta direktavkastningskrav på marknaden.
”Den starka konjunkturen medför att aktiviteten är hög på samtliga orter där Klövern är verksamt. Glädjande noterar vi ett ökat lokalbehov från både befintliga och nya kunder”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.  
 
Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 300 mkr (183). Förbättringen beror framför allt på ökade orealiserade värdeförändringar och ett betydligt större fastighetsinnehav. Intäkterna uppgick till 330 mkr (182) och driftöverskottet blev 206 mkr (103). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 0 mkr (13) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 294 mkr (112). Finansnettot var -69 mkr (-32), varav värdeförändringar avseende räntetak och ränteswapar utgjorde 2 mkr (4). Periodens uppskjutna skattekostnad uppgick till 117 mkr (0).
 
Nyköping 25 april 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 11,1 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 110 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud