Erbjudandet avseende teckning av preferensaktier utökas

2014-11-13

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

  • Klöverns styrelse har, med anledning av god efterfrågan i bolagets preferensaktieemission, beslutat att utöka erbjudandet till att omfatta högst 12 500 000 preferensaktier, motsvarande 1 875 miljoner kronor
  • Teckningskurs samt övriga villkor i erbjudandet är oförändrade

Klövern offentliggjorde den 6 november 2014 ett erbjudande att teckna preferensaktier omfattande högst 7 000 000 preferensaktier, till en teckningskurs om 150 kronor per aktie, med möjligheten för styrelsen att utöka erbjudandet till att totalt omfatta högst 12 500 000 preferensaktier (”Erbjudandet”).

Till följd av god efterfrågan från såväl institutionella investerare som allmänheten har Klöverns styrelse, efter samråd med Nordea och Swedbank, beslutat att utöka Erbjudandet med högst 5 500 000 preferensaktier, till att omfatta totalt högst 12 500 000 preferensaktier. I och med utökningen av Erbjudandet kan Klövern tillföras upp till 1 875 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nordea och Swedbank är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, MAQS är legal rådgivare till Klövern och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet.

Klövern AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, Fax: 0155-44 33 22,
E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2014.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Klövern. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Klövern för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Klövern och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Nordea och Swedbank företräder Klövern och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Klövern för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Nordea och/eller Swedbank avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i pressmeddelandet utgör inte, och ska inte heller förlitas på, som ett löfte eller en utfästelse från Nordea och/eller Swedbank i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Nordea och/eller Swedbank påtar sig inget ansvar för att pressmeddelandet är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning, under tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, vilket Nordea och/eller Swedbank annars skulle kunna ha avseende pressmeddelandet eller information som tillhandahållits i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Klöverns aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.