EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADCORE AB

2001-08-02

Anmälan, m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tio dagar före stämman

dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast den 13 augusti 2001 kl. 16.00, under adress Adcore AB, Att: Caroline Martinsson, Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax till nummer 08 – 635 80 03 eller via bolagsstamma@adcore.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 7 augusti 2001 då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande enligt lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag mm (”LEO-lagen”) av försäljning av samtliga aktier i följande dotterbolag;

a) danska bolaget Adcore Implement A/S, förslag se punkt A nedan,

b) schweiziska bolaget Adcore AG, förslag se punkt B nedan.

7. Stämmans avslutande.

Bakgrund

Med anledning av att den, vid extra bolagsstämma den 9 juli 2001, beslutade utförsäljningen av utländska dotterbolag inte kunnat genomföras, har styrelsen givit bolagets ledning i uppdrag att undersöka möjligheten att sälja dotterbolagen till bolagets ledande befattningshavare.

A. Godkännande av försäljning av aktier

Styrelsen har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat sälja samtliga aktier i dotterbolaget Adcore Implement A/S. Aktierna skall tillträdas av köparen per den 27 juli 2001. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 15 miljoner kronor att erläggas kontant per tillträdet.

B. Godkännande av försäljning av aktier

Styrelsen har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat sälja samtliga aktier i dotterbolaget Adcore AG. Aktierna i Adcore AG skall tillträdas av köparen per den 30 juli 2001. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 2,4 miljoner kronor att erlägges kontant per tillträdet.

Övrigt

Då köparna ovan omfattas av personkretsen i Leolagen omfattas försäljningarna av aktierna av denna lag. Beslut om sådan försäljning är giltiga endast om de biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen har lämnat en redogörelse enligt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen AB till vilken har fogats ett värderingsutlåtande upprättat av oberoende tredje part. Redogörelsen hålls tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida två veckor före stämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut mm kommer att hållas enligt ovan från och med den 10 augusti 2001 hos bolaget. Handlingarna hålles tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 48, Stockholm och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2001

ADCORE AB (publ)

Styrelsen