Extra bolagsstämma i Adcore AB (publ)

2001-09-12

Nyemission med företrädesrätt för Adcores aktieägare samt bemyndigande till emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Adcore har idag beslutat om villkoren för den tidigare aviserade nyemissionen som genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut, som är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 27 september 2001, innebär att bolagets aktieägare får teckna två nya aktier för varje befintlig aktie. Emissionskursen är satt till 65 öre per aktie, vilket innebär att nyemissionen inbringar högst cirka 197 Mkr. En lägsta gräns för att emissionen skall genomföras har satts till 160 Mkr. Aktieägare och andra skall äga rätt att teckna aktier utan företrädesrätt. Tidsplanen för nyemissionen framgår nedan.

Styrelsen för Adcore kommer att söka skapa ett garantikonsortium som skall garantera en väsentlig del av nyemissionen. För att skapa förutsättningar för detta arbete, har styrelsen beslutat föreslå bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning, vilka skall kunna utgöra ersättning till garanter.

Avyttring av väsentlig del av Adcores verksamhet eller riktad emission

För att bibehålla maximal flexibilitet undersöker även styrelsen för Adcore och företagets ledning ytterligare alternativ för att trygga bolagets framtid, för det fall nyemissionen ej bedöms kunna genomföras. Styrelsen föreslår därför att den extra bolagsstämman den 27 september 2001 skall bemyndiga styrelsen att ingå avtal om avyttring av väsentliga delar av Adcore-koncernens verksamhet samt att besluta om riktad emission av nya aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning.

I övrigt hänvisas till bifogade kallelse till extra bolagsstämma i Adcore den 27 september 2001.

Tidsplan för företrädesemission:

27 september: Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission samt ovan angivna bemyndiganden

4 oktober: Aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen

8 oktober: Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen, d.v.s. de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Adcore denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen

10 oktober: Prospektet skickas till aktieägarna

23 oktober: Delårsrapport januari – september

11 oktober – 24 oktober: Handel med teckningsrätter

11 oktober – 29 oktober: Teckningsperiod

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADCORE AB

Aktieägarna i Adcore AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 september 2001 kl. 16.00, i Näringslivets Hus (Styrelserummet), Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan, m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 17 september 2001

dels anmäla sig, samt ange eventuella biträden, hos bolaget senast den 24 september 2001 kl. 16.00, under adress Adcore AB, Att: Caroline Martinsson, Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax till nummer 08 – 635 80 03 eller via bolagsstamma@adcore.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 september 2001 då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna (se punkt A nedan)

8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning (se punkt B nedan)

9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att ingå avtal om avyttring av väsentliga delar av Adcore-koncernens verksamhet (se punkt C nedan)

10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (se punkt D nedan)

11. Stämmans avslutande

A. Godkännande av styrelsens beslut om emission av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna (ärende 7)

Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat att bolagets aktiekapital skall ökas med lägst 24.615.384,60 och högst 30.384.445,20 kronor genom emission av lägst 246.153.846 och högst 303.844.452 nya aktier, eller det högre belopp och högre antal aktier som må följa av nyteckning med stöd av optionsrätt eller konvertering av skuldbrev. För emissionen skall huvudsakligen följande villkor gälla. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt endast tillkomma bolagets aktieägare. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 8 oktober 2001. För envar gammal aktie skall erhållas två teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 11 oktober 2001 till och med den 29 oktober 2001. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning. Aktier som inte tecknats med företrädesrätt skall fördelas enligt styrelsens bestämmande. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 65 öre per aktie.

B. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning (ärende 8)

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta att bemyndiga styrelsen att, längst intill den 30 november 2001 och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna riktas till garanter ingående i det konsortium som åtar sig att garantera den av styrelsen beslutade företrädesemissionen.

C. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att ingå avtal om avyttring av väsentliga delar av Adcore-koncernens verksamhet (ärende 9)

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta om bemyndigande för styrelsen att ingå avtal om avyttring av väsentliga delar av Adcore-koncernens verksamhet.

D. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (ärende 10)

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Anledningen till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är bereda styrelsen möjlighet att fatta erforderliga beslut för att säkerställa bolagets likviditetsbehov.

Styrelsens fullständiga beslut respektive förslag enligt ärende 7, 8, 9 och 10 jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med den 20 september 2001 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Adcore AB, Kungsgatan 48, Stockholm samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2001

Adcore AB (publ)

Styrelsen