Information gällande tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier

2014-12-16

Vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 22 oktober 2014 beslutades om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) genom vilken två (2) aktier, oavsett aktieslag, slås ihop till en (1) aktie av samma aktieslag. Efter sammanläggningen kommer aktiernas kvotvärde uppgå till 2 kr.

  • Sista dag för handel före sammanläggning är den 18 december 2014
  • Första dag för handel efter sammanläggning är den 19 december 2014. Från detta datum kommer effekten från sammanläggningen reflekteras i aktiekurserna
  • Avstämningsdag för sammanläggningen är den 22 december 2014
  • Utbetalning av behållning från försäljning av överskjutande aktier väntas ske omkring den 9 januari 2015
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Efter sammanläggningen kommer totalt antal aktier att minska från 1 864 875 960 aktier till 932 437 980 aktier, fördelat på 83 272 180 stamaktier av serie A, 832 721 800 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier. 

För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart på två, kommer Klövern på bolagets bekostnad att ombesörja att överskjutande aktie säljs via Swedbank och behållningen kommer fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna på avstämningsdagen i förhållande till deras andel av de aktier som sålts. Detta förväntas ske genom kontant utbetalning omkring den 9 januari 2015 och genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

I samband med sammanläggningen kommer konsekvensändringar av villkoren för preferensaktierna avseende utdelning, inlösenlikvid och rätt till skiftesandel att ske för att spegla det nya antalet aktier, i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut.

Från och med den 19 december 2014 kommer Klöverns aktier ha följande ISIN-koder:

  • Stamaktier av serie A: SE0006593901
  • Stamaktier av serie B: SE0006593919
  • Preferensaktier: SE0006593927.


Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
16 december 2014.