Information Highway och Connecta avser att gå samman och därmed bilda ett av Europas ledande internetkonsultbolag

2000-02-24

· Den nya koncernen kommer att bli ett fullserviceföretag som står väl rustat att möta kraven från större företag och organisationer. Tillsammans kommer den nya koncernen att kunna erbjuda en komplett uppsättning tjänster inom internet, från strategi och design till teknisk implementering.

· Samgåendet sker genom att Information Highway lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Connecta. För varje aktie i Connecta erbjuds 3,37 aktier i Information Highway. Optionsinnehavare i Connecta kommer att erhålla 10 nya aktier i Information Highway för varje tre teckningsoptioner. Konvertibelinnehavare i Connecta erbjuds 10 nya aktier i Information Highway för varje konvertibel om nominellt 61,23 kronor.

· När samgåendet genomförts kommer Information Highways aktieägare att kontrollera 49 procent och Connectas aktieägare 51 procent av den nya koncernen efter full utspädning.

Motiv till samgåendet i korthet

· Företagsledningarna i Connecta och Information Highway delar samma vision och mål att hjälpa sina kunder att utveckla konkurrenskraftiga strategiska lösningar för den nya digitala ekonomin.

· Organisationen och företagskulturen hos Connecta och Information Highway har många likheter, vilket bäddar för en snabb och friktionsfri integrationsprocess.

· De båda företagsledningarna kompletterar varandra väl. Information Highways ledning har bevisat att den har ingående kunskaper om internationell industriell affärsverksamhet och integrationsarbete vid förvärv samtidigt som Connectas ledning besitter stor kompetens inom strategisk konsultverksamhet för internet.

· Både Connecta och Information Highway är starkt fokuserade på lönsamhet, hög tillväxt och kvalitet.

· Information Highways höga tekniska kompetens inom områden som trådlös kommunikation och Linux kompletterar Connectas kompetens inom strategisk affärsutveckling för internet och e-handel. Genom samgåendet kommer den nya koncernen att kunna erbjuda sina kunder ett komplett serviceutbud som inkluderar allt från strategiska konsulttjänster för internet, design och teknisk implementering.

· Den nya koncernen kommer att ha ett starkt fokus på internetstrategi med över 160 erfarna konsulter som kan vägleda kunderna om hur internet och e-handel påverkar deras övergripande affärsstrategi.

· De två företagens kundbaser kompletterar varandra väl.

· Styrkan och storleken hos det sammanslagna företaget skapar förutsättningar för en snabbare internationell expansion. Dessutom får företaget bättre möjlighet att erbjuda multinationella företag större projektlösningar internationellt. Connecta är i dag verksamt i Sverige och har undertecknat en avsiktsförklaring att förvärva Albatros Network A/S i Danmark. Information Highway har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien.

· Inom Sverige kompletterar Connecta och Information Highway varandra väl geografiskt. Connecta är idag starka i Stockholm medan Information Highway finns etablerade i flertalet större städer i Sverige, från Umeå i norr till Malmö och Öresundsregionen i söder.

Kommentarer

– Vi gör en mycket offensiv affär och förenar två snabbt expanderande internetkonsultföretag med liknande visioner och kultur. Vi har båda ett strategiskt fokus på stark tillväxt med bibehållen lönsamhet och kvalitet i våra leveranser och tillsammans får vi nu större muskler. Vi kompletterar även varandra geografiskt, kompetensmässigt och framför allt när det gäller kunder. Tillsammans har vi den kritiska massa som krävs för att erbjuda internationella företag ett konkurrenskraftigt tjänsteutbud över hela Europa, säger Christer Jacobsson, koncernchef på Connecta.

– Vi kompletterar varandra perfekt och genom vår integration positionerar vi oss för framtiden. Nu tar vi ledningen i Europa och kan utifrån vår nordiska bas fortsätta vår internationella expansion. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar för den nya ekonomin och förena djup branschkunskap, strategisk erfarenhet och teknisk spjutspetskompetens med förmågan att leverera med kraft och kvalitet, säger Göran Wågström, koncernchef på Information Highway.

Styrelse och ledning

Styrelsens och ledningens sammansättning kommer att återspegla ägarförhållanden i den nya koncernen och en ny styrelse kommer att föreslås vid en extra bolagsstämma i Information Highway efter erbjudandets genomförande.

Connectas nuvarande VD Christer Jacobsson kommer föreslås till ny ordförande i den nya koncernen och till VD och styrelsemedlem kommer Göran Wågström, nuvarande VD i Information Highway, att föreslås. Anders G. Carlberg, för närvarande styrelseordförande i Connecta, och Lars Irstad, för närvarande styrelseordförande i Information Highway, kommer att föreslås bli styrelseledamöter i den nya koncernen. Ytterligare styrelseledamöter kommer att utnämnas från bland annat respektive styrelse.

Erbjudandet i huvudsak

Information Highway och Connecta har undertecknat ett samgåendeavtal. Samgåendet kommer att ske genom att Information Highway lämnar ett offentligt erbjudande till Connectas aktieägare. Samgåendet avses att redovisas enligt poolningsmetoden, vilket innebär att förvärvsgoodwill ej uppstår till följd av transaktionen. Namnet på den nya koncernen kommer att fastställas vid en senare tidpunkt.

Erbjudandet innebär i korthet:

· För varje aktie i Connecta erbjuds 3,37 aktier i Information Highway.

· För varje 3 teckningsoptioner i Connecta erbjuds 10 aktier i Information Highway.

· För varje konvertibel om nominellt 61,23 kronor erhålls 10 aktier i Information Highway.

Erbjudandet är lika för A- och B-aktier i Connecta. De nya aktierna i Information Highway medför rätt till utdelning för räkenskapsåret 2000.

Överskjutande andelar av aktier kommer att försäljas av E. Öhman J:or Fondkommission AB i den mån de ej adderar till hela aktier i Information Highway.

Courtage utgår ej.

Om samtliga aktieägare i Connecta accepterar erbjudandet kommer Information Highway att emittera 57,0 miljoner aktier. Om samtliga options- och konvertibelinnehavare accepterar erbjudandet kommer de att erhålla 7,2 miljoner aktier i Information Highway.

Efter samgåendet kommer Information Highways aktieägare att kontrollera 49 procent av den nya koncernen efter full utspädning och aktieägare i Connecta resterande 51 procent.

Christer Jacobsson kommer att vara den enskilt störste ägaren i det nya bolaget med ett aktieinnehav uppgående till cirka 12,1 procent efter full utspädning.

Baserat på stängningskurserna den 22 februari 2000, dagen före bolagen börsstoppades, var det kombinerade börsvärdet på de två bolagen 13,5 miljarder kronor efter full utspädning.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Information Highways erbjudande är villkorat av följande:

· att erbjudandet accepteras av aktieägare i Connecta med mer än 90 procent av röster och kapital i Connecta, räknat efter utnyttjande av samtliga utestående optionsrätter och konvertibler i Connecta. Information Highway förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet utan att detta villkor uppfyllts,

· att bolagsstämma i Information Highway beslutar om en nyemission enligt villkoren för samgåendet,

· att erbjudandet, innan detta är fullbordat, inte helt eller delvis omöjliggörs eller hindras på grund av lagstiftning, rättsliga åtgärder, beslut av offentlig myndighet eller liknande omständigheter i Sverige eller utomlands eller andra omständigheter som ligger utanför de båda bolagens kontroll.

Prospektet som kommer att offentliggöras i anslutning till erbjudandet kommer bland annat att innehålla ytterligare information avseende villkoren för erbjudandet.

Information Highway äger för närvarande inga aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Connecta och motsvarande förhållande gäller för Connecta avseende Information Highway.

Utfästelser av aktieägare

Christer Jacobsson, Nosibro Holding BV, Skandia Investment KB, Connecta Intressenter AB, Rolf Thorsell, Johan Ek och Johan Wieslander har utfäst sig att acceptera erbjudandet avseende hela deras innehav av aktier, teckningsoptioner och konvertibler i Connecta. Dessa aktieägare kontrollera sammanlagt 85,2 procent av rösterna och 59,9 procent av kapitalet i Connecta.

Nordic IT Provider BV och BT Baltrade BV, som kontrollerar aktier motsvarande cirka 10 procent av aktiekapitalet i Information Highway, stödjer samgåendet och har utfäst sig att rösta för ett samgående på Information Highways bolagsstämma.

Proformaräkenskaper

Under verksamhetsåret 1999 hade Information Highway en nettoomsättning om 213,8 miljoner kronor och ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar om 20,3 miljoner kronor. Connectas nettoomsättning under tolv månader till och med oktober 1999 uppgick till 305,4 miljoner kronor och rörelseresultat före goodwillavskrivningar till 43,6 miljoner kronor.

Mot bakgrund av den kraftigt tilltagande efterfrågan på de båda bolagens tjänster bedöms omsättning och rörelseresultat att utvecklas positivt.

En proformabalansräkning för den nya koncernen har sammanställts per 31 december 1999 för Information Highway och per 31 oktober 1999 för Connecta. Balansomslutningen för den nya koncernen, inklusive den pågående företrädesrättsemissionen i Information Highway om 691 miljoner kronor, uppgår till 1,3 miljarder kronor. Soliditeten uppgår till 83 procent och likvida medel till cirka 800 miljoner kronor.

Ytterligare finansiell information kommer att redovisas i erbjudandeprospektet.

Preliminär tidsplan

Prospekt beräknas offentliggöras under april. Anmälningsperioden beräknas påbörjas snarast efter offentliggörandet av nyemissionsprospekt. En mer detaljerad tidsplan kommer att offentliggöras senare.

Effekter avseende den pågående företrädesrättsemissionen i Information Highway

Den pågående företrädesrättsemissionen i Information Highway påverkas ej av samgåendet utan genomförs i enlighet med den i emissionsprospektet kommunicerade tidsplanen. Emissionslikviden kommer att användas i enligt med vad som beskrivits i Information Highways prospektet, dock med en mer komplett företagsplattform att utgå ifrån. Den nya koncernen kommer efter emissionen att ha en mycket stark finansiell ställning, vilket skapar större handlingsfrihet inför en fortsatt snabb tillväxt. Till följd av det föreslagna samgåendet kommer ett tillägg till prospektet för företrädesrättsemissionen att upprättas och publiceras i Svenska Dagbladet.

Finansiella rådgivare

Deutsche Bank AG för Connecta och E. Öhman J:or Fondkommission AB för Information Highway.

Presskonferens

Ytterligare information lämnas vid en presskonferens torsdagen den 24 februari 2000, klockan 10.00 på IVAs konferenscenter (Ingenjörsvetenskapsakademin), Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm (http://www.iva.se/konferens.html).

Presskonferensen kan även följas via webcasting på adress:

http://www.kamera.com/cih/start.htm