Klövern AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2003-07-11

Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 augusti 2003 kl 13.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.
 
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
 
 •      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 25 juli 2003.
 •  
 •      dels anmäla sitt deltagande till Klövern senast torsdagen den 31 juli 2003 kl 16.00
 •  
  Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
   
 •      per post till Klövern AB, Box 1024, 611 29 Nyköping
 •      per telefon 0155 – 44 33 00
 •      per fax 0155 – 44 33 22
 •      eller via Klöverns hemsida www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 •  
  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.
   
  Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast fredagen den 25 juli 2003. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag.
   
  I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, skall vidimerat registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet.
   
   
  Dagordning
   
  1.    Stämmans öppnande
  2.    Val av ordförande vid stämman
  3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.    Val av en eller två justeringsmän
  5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6.    Godkännande av dagordningen
  7.    Fastställande av antal styrelseledamöter (se nedan)
  8.    Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag den, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer (se nedan)
  9.    Val av ny styrelseledamot (se nedan)
  10.  Styrelsens förslag till bemyndigande (se nedan)
  11.  Stämmans avslutande
   
  Förslag till beslut
   
  Val av ny styrelseledamot mm, punkt 7, 8 och 9
  Aktieägare, som representerar mer än 50 procent av bolagets totala antal röster och kapital föreslår att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att Lars Holmgren väljs till ny styrelseledamot. Styrelsen kommer därefter att bestå av Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Anna-Greta Lundh, Erik Paulsson, Bo Pettersson, Johan Piehl, Anders Swensson samt Lars Holmgren.
   
  Bemyndigande, punkt 10
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 18.000.000 aktier av serie B, varje aktie om nominellt 5 kronor, för förvärv av företag eller fastigheter. Betalning för de nya aktierna föreslås få ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
   
  Program vid bolagsstämman
  12.30 Entrén till stämmolokalen öppnas
  13.00 Bolagsstämman öppnas
   
   
  Nyköping i juli 2003
   
  Klövern AB (publ)
   
  Styrelsen
   
   
   
  För ytterligare information kontakta:
  Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
  Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
   
   
   
  Styrelsen Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping,
  Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22 Org.nr 556482-5833.
   Styrelsens säte: Nyköping
  www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud