Klövern AB (publ) : Bokslutskommuniké 2013

2014-02-12

Intäkterna ökade med 14 procent till 2 220 mkr (1 948).

Driftöverskottet ökade med 15 procent till 1 392 mkr (1 215).

Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 636 mkr (524).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -28 mkr (-33), på derivat till 337 mkr (-175) och på finansiella tillgångar till 71 mkr (10).

Periodens resultat uppgick till 808 mkr (339), motsvarande 3,75 kr (1,24) per stamaktie.

Tillträde av 23 fastigheter för 1 020 mkr och försäljning av 12 fastigheter för 387 mkr.

Förvärv av 29,8 procent i fastighetsbolaget Tribona AB (publ). Tribona redovisas som intressebolag fr o m 7 juni 2013.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (1,50) per stamaktie och en utdelning om 10,00 kr (10,00) per preferensaktie.

I slutet av januari 2014 tillkännagav Klövern att en avsiktsförklaring tecknats avseende förvärv av Globen City.

VD:s kommentar

Bra avslutning på året

”För årets sista kvartal kan Klövern uppvisa det högsta förvaltningsresultatet någonsin i bolagets historia. Delvis är det ett resultat av förvärv samt en mild vinter, men kanske i ännu högre grad ett resultat av ett fokus på konsolidering och arbetsro i förvaltningen.

Konjunkturen fortsätter att långsamt förbättras och flera indikatorer pekar på en högre optimism i Sverige än tidigare. Sysselsättningen fortsätter att öka. Det finns en efterfrågan på effektiva kontorslokaler, inte minst från tjänstesektorn. Efterfrågan är även stor på så kallade ”hus med port” på många av våra orter. För att svensk ekonomi samt efterfrågan på lokaler för kontor och logistik på riktigt skall ta fart från nuva­rande nivå måste problemen i omvärlden lösas. Det går åt rätt håll i de flesta EU-län­der samt för USA, men det tar tid.

Ett mycket svagt inflationstryck i svensk ekonomi påverkar Klövern något nega­tivt avseende fastighetsvärderingarna, men den räntesänkning till 0,75 procent som Riksbanken gjorde mot slutet av året kommer ge en positiv effekt för bolaget.

Den ekonomiska uthyrningsgraden är fortsatt hög och ligger på över 90 procent på våra enheter i Göteborg, Kalmar, Karlskrona, Kista, Karlstad och Örebro. Ett flertal andra enheter ligger också mycket nära till att nå en uthyrningsgrad över 90 procent. Med ett tydligt fokus på uthyrning räknar jag med att fler orter kommer att arbeta sig över den gränsen relativt snart, något som är mycket glädjande.

Nettouthyrningen under årets sista kvartal landade på 35 mkr, något vi är mycket nöjda med. En stor inflytt var CGI som i början av december flyttade till nyrenoverade lokaler i Kista, vilket ytterligare stärker Kista som ett attraktivt val för kontorslokaler i Stockholmsområdet. De senaste åren har Kista övergått från att i princip varit helt inriktat på telekom och IT till att ha en mycket varierad grupp av företag främst verksamma inom tjänstesektorn. Med kommunikationer som många gånger är likvärdiga med Solna/Sundbyberg, men med generellt något lägre hyres­nivåer, är det ett intressant alternativ för många företag i Stockholmsregionen.

Under kvartalet förvärvades två fastigheter vardera i Göteborg, Uppsala och Örebro och en fastighet vardera i Halmstad, Kalmar och Västerås. Samtliga förvärv har gjorts på orter där vi har en stark organisation. Vi har också renodlat genom att fortsätta att avyttra fastigheter i perifera lägen. Mot slutet av året skrevs avtal med ICA Fastigheter Sverige om att uppföra en omlastningstermi­nal i Uppsala på Klöverns egen mark.

Vad gäller finansiering är det fortsatt en gynnsam situation på bankmarkna­den där ett flertal banker visar en vilja att bistå Klövern med finansiering. Även på obligationssidan märks detta tydligt med sjunkande marginaler, vilket Klö­vern utnyttjade mot slutet av året genom att emittera ytterligare två obligationslån inom befintlig ram till ett belopp om totalt 165 mkr.

Efter årets utgång meddelade vi att vi avser att förvärva Globen City, främst bestående av kontorslokaler med låg vakans samt butiksytor i delar av bottenplanet. Detta kommer att bli ett mycket bra tillskott för Klövern och den fram­växande Söderstaden kommer ytterligare öka attraktiviteten för området.

Sammanfattningsvis kan sägas att Klövern avslutade året med ett starkt kvartal. Jag kan konstatera att 2013 inneburit nödvändig konsolidering och arbetsro efter ett transaktionsintensivt 2012″, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
12 februari 2014.