Klövern AB (publ): Delårsrapport jan – september 2017

2017-10-19

» Intäkterna ökade med 6 procent till 2 261 mkr (2 138).

» Driftöverskottet ökade med 8 procent till 1 553 mkr (1 439).

» Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1 001 mkr (918).

» Resultatet före skatt ökade med 15 procent till 2 410 mkr (2 101) och resultatet efter skatt ökade med 18 procent till 2 006 mkr (1 694), motsvarande 1,93 kr (1,58) per stamaktie.

» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 371 mkr (1 406).

» Efter tillträde av 20 fastigheter för 1 338 mkr, frånträde av 48 fastigheter för 1 531 mkr och investeringar på 976 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 41 392 mkr.

» Räntetäckningsgraden förbättrades till 3,1 och den justerade soliditeten ökade till 37,9 procent.

 

VD:s kommentar

Ett starkt resultat i kombination med positiva förvärv och fortsatt renodling

Klövern redovisar ett solitt niomånadersresultat. Resultatet före skatt om 2 410 mkr motsvarar en ökning med 15 procent. Vi har fortsatt vårt arbete med att fokusera fastighetsportföljen till de starkaste tillväxtregionerna. Under perioden januari till september har vi genomfört transaktioner omfattande 68 fastigheter och sedan halvårsskiftet i fjol har vi sålt 60 fastigheter, samtidigt som vi förvärvat 50 fastigheter och haft en fortsatt hög takt i projektutvecklingen.

Under 2017 har vi varit fortsatt mycket aktiva på transaktionsmarknaden. Klöverns totala fastighetsvärde är idag till 98 procent lokaliserat till våra tolv utvalda tillväxtorter. På dessa orter har den genomsnittliga befolkningstillväxten sammantaget legat över 15 procent de senaste 10 åren. Under inledningen av året förvärvade Klövern ytterligare ett antal fastigheter i Göteborg och under niomånadersperioden har vi därtill genomfört tilläggsförvärv i Stockholm, Norrköping och Nyköping. Stockholmregionen (inklusive Uppsala) utgör nu 50 procent av den totala portföljen följt av Göteborg som står för 9 procent och Linköping med 7 procent. Totalt har vi under perioden förvärvat 20 fastigheter och sålt 48 fastigheter. Våra försäljningar har inneburit att vi helt lämnat sju orter, bland annat Karlskrona alldeles innan halvårsskiftet. Under perioden ingick Klövern även avtal om förvärv av ytterligare två moderna kontorsfastigheter i centrala Malmö för 360 mkr och en välbelägen kontorsfastighet i Uppsala för 285 mkr, vilka tillträddes i början av oktober.

Ekonomin i Sverige visar fortsatt styrka. Efterfrågan på moderna kontor är god samtidigt som kontorslokaler av sämre standard som blivit tomställda ofta konverteras till bostäder. Hyresnivåerna stiger vilket i sin tur driver upp fastighetsvärdena. Framförallt utvecklar sig hyresnivåerna och fastighetspriserna starkt i Stockholmregionen, speciellt i Stockholms innerstad. Vi ser nu en allt tydligare trend vad gäller lokalsökningar utanför de centralare delarna av Stockholm vilket är en effekt av de allt högre hyresnivåerna. Detta kommer att gynna bolag med fastigheter i stadens kringliggande arbetsområden såsom Klövern med kontorsbestånd i Söderstaden (Globen), Solna, Kista och Täby.

Kreditmarknaden är tudelad. Kreditinstituten visar en hygglig aptit på att finansiera fastighetsbolag. Klöverns räntetäckningsgrad är hög och uppgick under perioden till 3,1 med en genomsnittlig ränta på 2,5 procent medan räntebindningen uppgick till 2,2 år och kapitalbindningen till 2,9 år.

För niomånadersperioden redovisar vi en positiv nettoinflyttning om 42 mkr vilket är klart starkare än motsvarande period i fjol då den stannade på 6 mkr. Samtidigt noterar vi på många marknader nya rekord vad det gäller hyresnivåer. Vårt förvaltningsresultat landade på 1 001 mkr, motsvarande en ökning med 9 procent. Ett i grunden stabilt driftöverskott fick stöd av en positiv nettoinflyttning, en stark hyresutveckling, förvärv och låga räntor.

Klövern har en projektvolym som är relativt stabil med en årlig volym om cirka 1,5 mdkr. De idag mest omfattande projekten utgörs bland annat av en hotell- och mässanläggning i Göteborg samt av kontorsprojekten S7 i Västerås, Gamlestaden i Göteborg och Kopparhusen i Norrköping. Klöverns tio största projekt omfattar investeringar om 1,6 mdkr och drygt 83 000 kvadratmeter.

Inom Klövern Living arbetar vi med ett stort antal bostadsprojekt där de första projektstarterna planeras efter det kommande årsskiftet. Pågående detaljplaneprocesser omfattar över 5 000 lägenheter. Klövern planerar att starta produktion av 100-200 lägenheter 2018 och 300-500 lägenheter 2019/2020.

Projektutvecklingen, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog under årets första nio månader med värdeökningar om 380 mkr vilket vi anser att man ska se som en del av vårt rörelseresultat. De totala projektinvesteringarna uppgick till 976 mkr vilket kan jämföras med att vi på helårsbasis 2016 investerade 1,6 mdkr.

Klöverns finansiella styrka stärktes ytterligare under perioden. Den justerade soliditeten uppgick till 37,9 procent vid slutet av det tredje kvartalet, att jämföra med 36,7 procent vid årsskiftet. Samtidigt minskade belåningsgraden från 60 procent till 58 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 13,08 kr, motsvarande en ökning med 12 procent sedan årsskiftet.

Vi kan med glädje konstatera att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete ger resultat. I en av Nordens största varumärkesundersökningar med fokus på hållbarhet, Sustainable Brand Index B2B, har Klövern utsetts till Sveriges näst mest hållbara fastighetsbolag, och #1 bland de börsnoterade fastighetsbolagen. Vi är också måna om att på ett balanserat, transparent och tydligt sätt informera om Klöverns verksamhet. Även här har vi fått ett kvitto på att höga ambitioner ger resultat i form av att Klövern blev rankat #1 i årets upplaga av Hugin & Munin, tidningen Fastighetsvärldens pris för bästa informations- och kommunikationsarbete inom fastighetsbranschen.

Sammantaget är vi nöjda med både periodens resultatutfall och den strukturmässiga renodling vi lyckats genomföra under 2016-2017. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året och hoppas på att vi ska lyckas landa några lite större uthyrningar och förhoppningsvis även något ytterligare förvärv.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 07:30 CEST.