Klövern AB (publ) : Delårsrapport januari – juni 2013

2013-07-11

Intäkterna ökade med 20 procent till 1 081 mkr (900).

Driftöverskottet ökade med 17 procent till 670 mkr (575).

Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 305 mkr (252).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -114 mkr (165), på derivat till 317 mkr (-3) och på finansiella tillgångar till 71 mkr (-).

Periodens resultat uppgick till 440 mkr (305), motsvarande 2,09 kr (1,54) per stamaktie och 5,00 kr (4,89) per preferensaktie.

Förvärv av 27,6 procent i fastighetsbolaget Tribona AB (publ). Tribona redovisas som intressebolag fr o m 7 juni.

Tillträde av sju fastigheter för 248 mkr och försäljning av fem fastigheter för 168 mkr.

Emission av säkerställd obligation om 700 mkr och icke-säkerställd obligation om 500 mkr.

Förvärv av ränteswappar om 800 mkr.

VD:s kommentar

Fokus på uthyrning
”Konjunkturen är en fortsatt utmaning för många företag. Under årets andra kvartal har Klövern fortsatt att fokusera på uthyrning och konsolidering. Vi har också stärkt vårt ägande i Tribona samt renodlat fastighetsbeståndet.

Under kvartalet förvärvades ytterligare 9,3 procent av aktierna i Tribona, vilket resulterade i en ägarandel i bolaget om 27,6 procent. Detta medför att vi framgent kommer redovisa innehavet som intressebolag. Vi ser positivt på Tribonas utveckling och den typ av logistik som bolaget är verksamt inom. Klövern innehar numera också en styrelseplats i bolaget.

Vår strävan att fortsätta renodla beståndet har fortsatt, vilket gjort att vi sålt fem för oss udda fastigheter. Vi har stärkt vår närvaro i Göteborgsregionen genom att förvärva en fastighet innehållande Lindex centrallager och försäljningskontor i Partille. Andra exempel på förvärv är en kontorsfastighet
i det expansiva området Hyllie i Malmö samt tre moderna logistikfastigheter i Jordbro Företagspark i Stockholmsområdet, samtliga sistnämnda uthyrda på långa kontrakt till Systembolaget och Lagena.

Således återigen ett kvartal av renodling och konsolidering. Det här var ytterligare ett kvartal då vi byggde resultat, kapital och affär.”

Nyköping, 11 juli 2013


Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud. info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2013