Klövern AB (publ) : Emitterar treårigt obligationslån om 500 mkr

2012-02-23

Klövern AB (publ) emitterar ett treårigt icke-säkerställt obligationslån på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procent och har slutligt förfall 2015.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

”I takt med att tillgången på likviditet i banksystemet har krympt har intresset för andra finansieringsformer ökat”, säger Rutger Arnhult, VD Klövern. ”Vi är mycket nöjda med intresset för Klöverns obligation och kan absolut tänka oss att använda den möjligheten igen.”

Swedbank Corporate Finance har varit rådgivare åt Klövern i samband med obligationsemissionen.


Nyköping, 23 februari 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 0155-44 33 11/072-301 53 31, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2012.