Klövern AB (publ): Klövern överlåter egna återköpta aktier och förvärvar ytterligare aktier i Tobin Properties

2019-02-21

På årsstämman den 26 april 2018 beslutade aktieägarna i Klövern AB (publ) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att kunna överlåta aktier som likvid i samband med finansiering av fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier.

Styrelsen har utnyttjat sitt bemyndigande och överlåtit 1 423 260 stamaktier av serie B för ett pris om cirka 12,6 kronor per aktie. Total köpeskilling uppgick till 17 933 069 kronor. Bolaget innehar efter överlåtelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B, motsvarande 9,8 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.

Klövern har förvärvat ytterligare 1 423 260 stamaktier i Tobin Properties AB (publ) till ett pris om 10 kronor per aktie. Total köpeskilling för aktierna som har förvärvats uppgick till 14 232 600 kronor. Klövern äger efter det senaste förvärvet 84,6 procent av aktierna i Tobin Properties, motsvarande 86,4 procent av rösterna.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga