Klövern emitterar 564 194 preferensaktier

2014-05-28

Klöverns styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Klövern den 23 april 2014, beslutat om och genomfört en kontant nyemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 564 194preferensaktier har emitterats till en emissionskurs om 159kr per preferensaktie, motsvarande en emissionslikvid om 89,7mkr.

Nyemissionen riktades till institutionella investerare.

Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier i Klövern att
uppgå till 186 932 360, varav 166 544 360stamaktier och 20 388 000preferensaktier.

ABG Sundal Collier AB har varit finansiell rådgivare i samband med nyemissionen
medan MAQS Law Firm har varit legal rådgivare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 24,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,6 miljarder kronor per den 31 mars 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
28 maj 2014.