Klövern överklagar skattebeslut

2006-11-16

Skatteverket, har i beslut daterat 15 november 2006, avseende omprövning av 2003 års taxering, avslagit Klöverns begäran om avdrag för förlusten om ca 5 000 mkr. Avdragsyrkandet är hänförligt till avyttringen av det tidigare dotterbolaget Adcore Stockholm AB. Beslutet kommer att överklagas till länsrätten.   
 
Skatteverket har, samma dag som ovan, fattat omprövningsbeslut avseende 2002 och 2003 års inkomsttaxeringar, för den tidigare IT-verksamheten bedriven under namnet Adcore AB. Besluten innebär att Skattverket upptaxerar Klövern med netto 20 mkr, samt att bolaget påförs skattetillägg om totalt 17 mkr. Klövern kommer att överklaga sakfrågorna och påförda skattetillägg till länsrätten. Bolaget kommer att medges anstånd med betalningen av skattetillägget tills ärendet är rättsligt avgjort, varför skattetillägget tills vidare endast betraktas som en ansvarsförbindelse.
 
Nyköping 16 November 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tio städer; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 6,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 740 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora företag.
 
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud