Klövern överklagar underskottsavdragsfrågan till Regeringsrätten

2010-11-29

Klövern överklagar frågan om ytterligare underskottsavdrag på ca 5 miljarder
kronor till Regeringsrätten.

Kammarrätten meddelade tidigare i augusti i år en dom som innebar att Klövern
inte medgavs nära 5 miljarder kronor i nya underskottsavdrag som härrör från
tiden då bolaget bedrev IT-verksamhet.

”Vi har kämpat för vår sak sedan 2003. Det finns all anledning att överklaga
till Regeringsrätten när vi är säkra på att vi har rätt och stora värden står på
spel. Föreligger det ett skriftligt bevittnat avtal om köp och försäljning av
aktier som är bindande mellan parterna måste det även gälla vid beskattningen”,
säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

”Det är vår bedömning att det finns en möjlighet att Regeringsrätten meddelar
prövningstillstånd då frågan om vad som är en skattemässig avyttring av aktier
är principiellt viktig. Det är inte längre frågan om vad eller vilka bevis som
finns som talar för eller emot att ett bindande avtal föreligger, detta klarades
ut i sin helhet i kammarrätten. Frågan handlar nu om bevisningen som talar för
en avyttring når upp till beviskravet sannolikt”, säger bolagets ombud Thomas
Andersson, Deloitte samt Börje Leidhammar, Wistrand advokatbyrå.

Nyköping, 29 november 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vice VD, 0155-44 33 12/070-224 29 35,
britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Denna information är sådan som Klövern AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29
november 2010 kl 13.00.

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov
av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i
tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 12,2
miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor per den
30 september 2010. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i
Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.