Klöverns prospekt med anledning av föreslagen nyemission

2006-11-03

Klövern AB har upprättat ett prospekt med anledning av att Klövern avser att uppta nya aktier till handel på Stockholmsbörsen genom den emission av nya aktier som Klöverns styrelse föreslår ska beslutas på extra bolagsstämma den 17 november 2006 (se närmare Klöverns pressmeddelanden härom av den 25 och 27 oktober 2006). Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud) hemsidor. Papperskopior av prospektet kan kostnadsfritt erhållas från Klövern.  
 
Nyköping 3 november 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tio städer; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 6,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 740 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud