Klöverns skattetilläggsprocess börjar om i lägsta instans

2011-06-22

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD, tidigare Regeringsrätten) bifaller Skatteverkets överklagande om att skattetillägg får påföras utan prövning i sak. Målet kommer nu att börja om i förvaltningsrätten där frågan om Klövern lämnat oriktig uppgift ska prövas. Om oriktig uppgift anses föreligga kan Klövern i framtiden komma att påföras ett skattetillägg om maximalt 493 mkr. Dom i förvaltningsrätten väntas under 2012.

 

Nu ska frågan om det föreligger en oriktig uppgift, dvs. om Klövern lämnat felaktig eller för lite information i yrkandet om underskottsavdrag, prövas av förvaltningsrätten. Klövern bedömer möjligheten till framgång vid en sådan prövning som mycket god. Klövern har sedan Skatteverkets beslut anstånd med betalningen av skattetillägget som ännu inte har belastat Klöverns resultat- eller balansräkning. Resultatet belastas först vid negativ slutlig dom i uppgiftsfrågan. Klövern har vid eventuell oriktig uppgift ändå möjlighet att bli befriade från skattetillägget bl a på grund av dess oproportionerliga storlek.

”Det är tråkigt att HFD inte delar kammarrättens och förvaltningsrättens uppfattning i frågan om möjlighet att påföra skattetillägg. Vid prövningen av om oriktig uppgift föreligger är vi övertygade om att lämnade uppgifter i avdragsyrkandet är adekvata och att vi därmed vinner när sakfrågan prövas av förvaltningsrätten”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

 

”Vi är överraskade av HFDs domslut, men har goda förhoppningar att något skattetillägg slutligen inte kommer att påföras Klövern”, säger Klöverns skatterådgivare Börje Leidhammar, Wistrand advokatbyrå och Thomas Andersson, Deloitte. ”Det är vår bedömning att det ursprungliga avdragsyrkandet innehåller riktiga uppgifter och att Klövern därför inte kommer att påföras skattetillägg när frågan om oriktig uppgift slutligen avgörs.”

 

Bakgrunden är att Klövern i december 2003 begärde omprövning av 2003 års taxering, varvid bolaget gjorde ett öppet yrkande om ytterligare avdrag för en förlust om 4 933 mkr. Förlusten avsåg försäljning av ett dotterbolag under den tid då Klövern var ett IT-bolag. Skatteverket ansåg att Klövern inte hade rätt till avdraget och övervägde dessutom att påföra skattetillägg om 493 mkr. Med anledning av detta drog Klövern tillbaka sitt avdragsyrkande. Trots att Skatteverket inte längre hade något avdragsyrkande att ta ställning till, påfördes skattetillägget våren 2006. Förvaltningsrätten biföll Klöverns överklagande och undanröjde det påförda skattetillägget i december 2007. Skatteverket överklagade till kammarrätten som under 2010 fastställde förvaltningsrättens domslut till fördel för Klövern. Skatteverket överklagade därefter till HFD och har nu vunnit framgång med att skattetillägg formellt kan påföras trots att någon sakprövning inte ägt rum.


Efter Klöverns återkallelse lämnades ett förnyat yrkande om avdrag avseende förlusten om 4 933 mkr in till Skatteverket. Skatteverket och underinstanserna har inte godtagit avdraget, något nytt skattetillägg har dock inte påförts. Klövern har överklagat kammarrättsdomen och ansökt om prövningstillstånd. HFD väntas lämna besked om prövningstillstånd under hösten 2011. Denna process är skild från frågan om skattetillägg.

 

Nyköping, 22 juni 2011

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 13,8 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,5 miljarder kronor per den 31 mars 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2011.