Kommuniké från extra bolagsstämma, Adcore AB (publ)

2001-12-10

Teckningskursen är fastställd till 97 öre (baserad på 200 procent av genomsnittet av Adcore aktiens sista betalkurs enligt OM Stockholmbörsen ABs officiella kurslista, varje dag under perioden 12-23 november 2001). Teckningsperiod för nyteckning löper från och med 1 oktober 2004 till och med 30 november 2004.

Optionsrätterna överlåts vederlagsfritt och kommer att förmånsbeskattas, vilket innebär att bolagets merkostnad för arbetsgivaravgifter bedöms uppgå till drygt 150.000 kr.

Varje optionsrätt berättigar till teckning av 1 aktie i bolaget envar om nominellt 10 öre, vilket medför att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, kan ökas med 3.000.000 kronor.

För ytterligare information se kallelsen till stämman som finns tillgänglig på www.adcore.com.

Stämman fattade även beslut om ändring av bolagsordningen, där § 4 erhöll följande ändrade lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 miljoner kronor och högst 100 miljoner kronor”.

Stockholm den 10 december 2001, Adcore AB (publ)