Eva Landén, VD Klövern

Tillsammans skapar Klövern och Corem ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner.”

VD har ordet

Genom förvärvet av Klövern, som konsolideras i Corem från och med den 15 juni, skapas ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Under det tredje kvartalet har vi, utan att tappa tempo i den löpande verksamheten, arbetat fokuserat med integrationen av de båda bolagen. Kunderbjudandet har breddats till att omfatta såväl kontor och logistik som handel och bostäder. Därtill har vi fått många nya duktiga kollegor att lära känna och många nya välskötta fastigheter att förvalta och vidareutveckla. Jag kan samtidigt med glädje konstatera att vi redovisar ett bra kvartal med positiv nettouthyrning, ett starkt förvaltningsresultat och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 27,21 kronor per aktie.

Ekonomisk återhämtning

Den ökande aktiviteten i kontorshyres-marknaden, som vi kunde notera under det andra kvartalet, fortsatte under årets tredje kvartal. Lyftandet av restriktioner och den återgång till arbetsplatserna som nu sker ger gott hopp om en positiv utveckling även framöver. Logistikfastig-heter fortsätter att gynnas av ökande efterfrågan på citynära logistik.
Omfattande stimulanspaket och mass-vaccinering i kombination med att restriktioner gradvis tas bort runt om i världen skapar goda förutsättningar för en fortsatt återhämtning i ekonomin. Oros-moln för nya varianter av viruset som orsakar covid-19 skapar dock en viss osäkerhet. Korta och långa räntor är fortsatt på historiskt låga nivåer vilket totalt sett innebär gynnsamma förutsättningar för fastighetsmarknaden, även om det nu börjar talas om att inflationen kan ta fart.

Positiv nettouthyrning och resultatutveckling

Totalt sett uppgick nettouthyrningen till 7 mkr under det tredje kvartalet och 31 mkr under årets nio första månader. Under kvartalet har hyresavtal tecknats med bland annat Avalanche Studios Group om cirka 1 400 kvm i New York och Every Padel om cirka 3 800 kvm i Norrköping.
Resultatet utvecklas positivt. Under årets första nio månader ökade förvalt-ningsresultat, exklusive den del som kommer från Klövern om 416 mkr och förvärvskostnader om 21 mkr, med 24 procent.

Värdeskapande projektutveckling

Genom förvärvet av Klövern ökar värde-skapande projektutveckling i betydelse för Corem. Flera spännande projekt pågår både i Sverige och utomlands. I centrala Stockholm moderniseras exempelvis kontorsfastigheten Orgelpipan 4 på Klarabergsgatan och i Örebro uppförs en ny hotell- och kontorsbyggnad inom projekt Örebro Entrés första etapp. Två bostadsprojekt om totalt 233 BRF-lägenheter pågår och inom beståndet finns en stor potential kopplat till framtida bostadsprojekt. Våra största enskilda nu pågående nybyggnationsprojekt är två högkvalitativa kontorsbyggnader i attraktiva lägen på Manhattan. Båda projekten kommer att uppnå miljöcerti-fieringen LEED Gold. Detta är bara ett av många exempel på att ett stort fokus på hållbarhet ger resultat. Även i New York ökar aktiviteten i hyresmarknaden. Utöver uthyrningen till Avalanche har vi under inledningen av det fjärde kvartalet haft glädjen att kunna kommunicera att vi tecknat ett 15-årigt hyresavtal med A24 Films om cirka 3 800 kvm i projektet 1245 Broadway. Inflyttning är planerad till det andra halvåret 2022. Totalt sju våningsplan och en tredjedel av projektet är därmed uthyrt. Det är glädjande att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York och vi hoppas kunna kommunicera ytterligare uthyrningar innan året är slut.

Fokus framåt

Vårt främsta fokus i det nya sammanslagna bolaget är att färdigställa projekt och minska vakanser. Och det är just uthyrningsarbetet som är den enskilt viktigaste nyckeln till Corems framtida lönsamhet. Vi arbetar också löpande med att säkerställa långsiktig, hållbar och kostnadseffektiv finansiering. Målsättningen är att inom två år komplettera vår BBB- rating från Scope med ytterligare en investment grade-rating från något av de tre stora ratinginstituten.
Långsiktigt hållbarhetsarbete
Hållbarhet är numera en naturligt integrerad del av hela vår verksamhet. Det är viktigt att vi hela tiden lever upp till, och gärna överträffar, de förväntningar som våra hyresgäster och finansmarknaden har vad gäller hållbarhet. Styrelsen har fastställt ett antal ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål för det sammanslagna bolaget, bland annat att Corem ska vara klimatneutral i hela värdekedjan 2035.
Jag ser framför mig en händelserik avslutning på 2021 där vi i det sammanslagna bolaget tillsammans utvecklar och optimerar fastighetsbeståndet med ett oförändrat fokus på lokal förvaltning nära kunden.

Eva Landén, VD

Stockholm 27 oktober 2021

Den 24 juni 2021 tillträdde Eva Landén befattningen som ny VD för Klövern.