Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Klövern är långsiktig och beskriver beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, styr bolaget och hanterar dess risker.

Klöverns styrning, ledning och kontroll grundar sig på gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning, andra externa styrdokument och rekommendationer samt interna styrdokument såsom affärsplan, policyer och attestordning.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning omfattar alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Koden är ett komplement till gällande lagstiftning och andra regelverk. Syftet är att ge en relevant och effektiv bolagsstyrning. Koden är inte tvingande, men väljer man att avvika krävs en förklaring, enligt principen ”följ eller förklara”.