Årsstämma 2014

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 23 april 2014 fattades bl a följande beslut.

 

Vinstutdelning

För räkenskapsåret 2013 beslutades om utdelning om 1,50 kronor (1,50) per stamaktie och totalt tio (10,00) kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt tio (10,00) kronor ska fördelas på fyra kvartalsutbetalningar om vardera 2,50 kronor.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktien fastställdes till den 22 april 2013. Avstämningsdagar för preferensaktien fastställdes till 30 juni 2014, 30 september 2014, 30 december 2014 samt 31 mars 2015.

 

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Svensson, Rutger Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson, Pia Gideon och Eva Landén. Fredrik Svensson omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att inte ändra styrelsens arvoden från föregående år, och att styrelsens arvoden därmed ska uppgå till totalt 700 000 kronor, varav 280 000 kronor ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 140 000 kronor ska utgöra arvode för respektive styrelseledamot. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB till bolagets revisor med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Protokoll årsstämma 2014.pdf