Extra bolagsstämma 12 jan 2012

Med anledning av det uppköpserbjudande till aktieägarna i Dagon AB (publ) som offentliggjordes den 6 december 2011 har extra bolagsstämman i Klövern AB (publ) idag beslutat om bl.a. ändring av bolagsordningen samt fondemission och nyemission av preferensaktier.

Bolagsstämman beslutade med erforderlig röstmajoritet i enlighet med styrelsens förslag att godkänna den kontanta nyemissionen och ändring av bolagsordningen med tillhörande följdändring avseende suppleanter vilka tagits bort. Därtill beslutade stämman om en fondemission till nuvarande aktieägare samt nyemission av preferensaktier till Dagons aktieägare. Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen förvärva och överlåta bolagets egna aktier.

Preferensaktien handlas på Nasdaq OMX Stockholm.

Protokoll extra bolagsstämma 2012-01-12.pdf