Principer ersättningar

Klövern ska med närhet och engagemang erbjuda attraktiva lokaler och aktivt bidra till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Hållbarhet är en förutsättning för goda affärer, och centralt i Klöverns affärsstrategi är bolagets hållbarhetsstrategi som tar sin utgångspunkt i visionen, affärsidéen och bolagets värderingar. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete i affärsmodellen och organisationen ger god lönsamhet i ett långsiktigt perspektiv genom attraktiva fastigheter, nöjda kunder och engagerade medarbetare.

Möjligheten att kunna rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare är en viktig förutsättning för att Klöverns affärsstrategi och hållbarhetagenda, både på kort och lång sikt, på ett framgångsrikt sätt ska kunna implementeras i bolaget. En viktig del i det är att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning, som möjliggörs genom dessa riktlinjer.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättningskomponenter och villkor för medlemmar i bolagets ledning

Klövern ska erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som står i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen ska vidare baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i bolaget eller dess dotterbolag.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga lönen. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring, som ska vara förmånsbestämd. Pensionspremier för ledande befattningshavare kan uppgå till maximalt 35 procent av den fasta årliga lönen och pensionsåldern är 65 år. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner

Förmåner utöver lön, rörlig ersättning och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i form av tjänstebil, sjukvårdsförsäkring, kostförmån och del i Klöverns Vinstandelsstiftelse. Avsättning till stiftelsen kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp per anställd och år och baseras på en kombination av Klöverns resultat, avkastningskrav och utdelning till aktieägarna.

Premier och andra kostnader med anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio (10) procent av den fasta årliga lönen. För medlemmar i bolagets ledning verksamma i annat land sker reglering av pensionsförmån och andra förmåner enligt fast eller tvingande lokal praxis, men justeringar ska i det fallet så långt som möjligt hållas inom ramen för dessa riktlinjer.

Årsstämman 2021 beslutade enligt styrelsens förslag:
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vinstandelsstiftelse

Klöverns vinstandelsstiftelse omfattar samtliga medarbetare som varit anställda under viss period.

• Den maximala avsättningen ska uppgå till ett prisbasbelopp per anställd.
• Avsättningens storlek ska bestämmas med vägledning av fastställda mål i Klöverns affärsplan.
• Bedömningen ska göras av bolagets styrelse.
• En årlig revision av målen ska ske.