Solceller-kista-hero

Fokusområde: Klimat

Vi låter oberoende forskare från organisationen Science Based Targets granska våra mål.

Klimat

vallingby-Alternativ-kolumn-höger

Vi har ett klimatarbete vi är trygga med, och låter oberoende forskare från organisationen Science Based Targets granska om vi uppfyller Parisavtalets mål om stoppade klimatförändringar.

Det långsiktiga målet för Klövern är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Klöverns klimatpåverkan ska kontinuerligt minska genom låg energianvändning, ökad andel förnybar energi och ökad resurseffektivitet. Genom en bra samverkan kan Klövern och hyresgästerna tillsammans minska resursanvändningen och miljöpåverkan ytterligare.

Klöverns målsättningar

 • År 2022 ska all energi som används i Klöverns byggnader ha sitt ursprung i förnybara källor.
 • År 2022 ska minst 75 procent av Klöverns fastigheter ha en energianvändning lägre än 100 kWh/kvm.
 • År 2025 ska motsvarande 5 procent av elanvändningen vara egenproducerad och komma från förnybara källor.
 • År 2025 ska Klövern vara klimatneutralt i förvaltningsverksamheten.
 • År 2030 ska energianvändningen halveras jämfört med 2018 års nivå 101 kWh/kvm.
 • Klövern ska sträva efter att minimera det avfall som går till förbränning och deponi, samt öka andelen avfall som återvinns eller återbrukas.

Klövern och klimatet

Klövern och klimatet

Vägen framåt.

Utmaningarna som världen, fastighetsbranschen och Klövern står inför är stora. Men det finns både möjligheter och kunskap om lösningar. 2018 presenterades rapporten Exponential Climate Action Roadmap för första gången. Minskad klimatpåverkan utifrån Exponential Roadmap för Klövern innebär:

 • Klimatneutral fastighetsförvaltning
  till 2025
 • Halverad energianvändning till 2030
 • 100 solcellsanläggningar till 2025
 • Byggande med minimal klimatpåverkan
 • Delade resurser för minskade utsläpp

 

Klimatfrågan och urbaniseringen är två megatrender som påverkar våra strategier väsentligt.

Teresa Mattisson

Hållbarhetschef

Branschen står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och en tredjedel av det totala avfallet.

Boverket

2020

På global nivå handlar det om att över alla sektorer halvera utsläppen till 2030.

Exponential Climate Action Roadmap

2019

Förnybar energi och egenproduktion av solel

Vår ambition att ställa om innebär att all energi som används i Klöverns byggnader ska vara förnybar senast 2022, men också att vi producerar egen solel. En stor del av ett fastighetsbolags klimatpåverkan handlar om energianvändning i form av el, kyla och värme. Den energi vi köper är därför avgörande för vårt omställningsarbete.

Läs mer
Nykoping-AI

Energieffektivisering och artificiell intelligens

Energiförbrukning är en av Klöverns viktigaste miljöaspekter och bolaget har alltid arbetat med att minska fastigheternas energiförbrukning och optimera driften, med goda resultat. Våra medarbetares kunskap och engagemang är en avgörande kraft i arbetet med energieffektivisering. Klöverns modell med lokal driftpersonal och nationell teknikorganisation ger de förutsättningar vi behöver för att nå våra mål.

Läs mer

Det hållbara kontoret

Hållbara ombyggnationer och hyresgästanpassningar är en av fastighetsbranschens stora utmaningar. Klövern fokuserar på att öka andelen avfall som återvinns eller återbrukas, minimera det som förbränns eller slängs och genom smartare ombyggnationer bidrar vi till ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Läs mer
Koppar3-alternativkolumn_topp

Miljöcertifiering och klimatanpassning

Utöver insatser för att minska klimatpåverkan har Klövern, som ett led i att förädla och förbättra våra fastigheter, påbörjat ett arbete med att miljöklassificera alla byggnader. Miljöklassificeringen är också grunden för klimatanpassning, något som krävs för att hantera framtidens utmaningar till följd av ett mer extremt klimat.

Läs mer
solna-hero

Lägre energianvändning och ökad andel förnybar energi.

Vi har alltid varit målmedvetna när det kommer till att minska fastigheternas energiförbrukning och optimera driften. Vår ambition att ställa om innebär också att bidra med att producera förnybar energi. Det gör vi genom att använda våra tak till solcellsanläggningar.

Hållbarhet i siffror

Förnybar energi i siffror

20

Solcellsanläggningar

Antal

810

Produktion från solceller 2020

MWh

90

Andel förnybar energi

Procent

Mer om Klöverns klimatarbete

klövern-klimatet-karusell

Klimatbokslut

Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Sedan 2013 beräknar vi utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), den globala standard som används för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp.

Läs mer
elbilio1

Elbilpool och laddplatser

Hållbara och innovativa lösningar för våra kunder.

Klövern erbjuder våra hyresgäster innovativa och hållbara lösningar. Ett exempel är vår investering i bildelningstjänsten Elbilio som tillsammans med över 300 laddplatser skapar förutsättningar för hållbart resande.

Läs mer
ariane-launch

Energieffektivisering

Halverad värmeförbrukning genom kundsamarbete.

RUAG Space är en av Europas ledande rymdteknikutvecklare. Tillsammans med hyresgästen genomför Klövern ett energieffektiviseringsprojekt med goda resultat. Hittills har elförbrukningen minskat med en tredjedel och värmeförbrukningen har mer än halverats. Läs mer om Klöverns arbete med energieffektivisering.

Läs mer

UN Global Compact

Klövern stöttar UN Global Compacts 10 principer.

Klövern stöttar världens största hållbarhetsinitiativ för företag. UN Global Compacts 10 principer är en del av Klöverns uppförandekod för leverantörer. Det innebär att vi uppmanar våra leverantörer att aktivt arbeta för en bättre miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och en sund arbetsmiljö.

Läs mer