Energieffektivisering

Klövern har alltid arbetat med att minska energianvändning och optimera driften, med goda resultat.

Energieffektivisering

Vi har alltid varit målmedvetna när det kommer till att minska byggnadernas energianvändning och optimera driften. Detta visar sig i jämförelsesiffror där Klöverns genomsnittliga energianvändning per kvadratmeter är bland de lägsta i branschen trots ett stort och krävande fastighetsbestånd.

Nya långsiktiga energimål antogs 2019. De nya målen är i linje med Science Based Targets och innebär bland annat att energianvändningen ska halveras per kvadratmeter till 2030 i jämförelse med 2018. För att nå ett så utmanande mål krävs både investeringar i ny teknik och ett systematiskt arbete med att effektivisera energianvändningen som i sin tur kräver resurser och kompetens.

Våra medarbetares kunskap och engagemang är en avgörande kraft i arbetet med energieffektivisering. Klöverns modell med lokal driftpersonal och nationell teknikorganisation ger de förutsättningar vi behöver för att nå våra mål. Förvaltnings- och projektorganisationen ansvarar tillsammans för att energimålen nås genom samarbete med entreprenörer, leverantörer och kunder.

Det första delmålet i Klöverns energistrategi var att minst hälften av fastigheterna ska ha en energianvändning lägre än 100 kWh/kvm år 2022. Detta mål uppnåddes redan 2019 och befästes ytterligare under 2020 med 68 procent av fastigheterna. Målet har nåtts bland annat genom att optimera driften och att byta ut äldre ineffektiv teknik till modern teknik som minskar energianvändningen. I linje med det fortsätter satsningen på AI-teknik. AI-teknik installerades under året i 10 fastigheter som ett smart sätt att spara energi och minska effektuttaget. Eftersom energimålet att minst hälften av fastigheterna ska ha en energianvändning lägre än 100 kWh per kvm år 2022 uppnåddes 2019–2020, skärpte Klöverns styrelse under året målet till att omfatta 75 procent av fastigheterna. Den genomsnittliga energianvändningen 2020 var 88,7 kWh per kvm. En förbättring med 12 procent sedan 2018, Klöverns basår för energimålen.

Case: Myrspoven

AI för minskad energiförbrukning.

Proptechbolaget Myrspoven arbetar med energi- och driftoptimering av fastigheter med hjälp av artificiell intelligens, AI. Myrspovens vision är att bidra till att fastighetsbranschen globalt reducerar sitt direkta klimatavtryck med 1 procent. Under 2019 testades tekniken på en av Klöverns fastigheter i Nyköping och efter goda testresultat installerades tekniken i 10 av Klöverns fastigheter under 2020. För Klövern handlar det i förlängningen om att säkerställa rätt inomhusklimat till lägsta möjliga kostnad.

Energieffektivisering i siffror

68

procent av Klöverns fastigheter har en energianvändning under 100 kWh/kvm.

88,7

kWh/kvm var Klöverns genomsnittliga energianvändning under 2020.

10

fastigheter installerades med AI-teknik under 2020.

 

Case: RUAG Space

"Det här projektet kännetecknas av mod."

RUAG Space är en av Europas ledande rymdteknikutvecklare. Tillsammans med hyresgästen genomför Klövern ett energieffektiviseringsprojekt med goda resultat. Hittills har elförbrukningen minskat med en tredjedel och värmeförbrukningen har mer än halverats. Projektet är ett av Klöverns många kundsamarbeten där man tillsammans minskar driftkostnader och utsläpp. Hyresgäst? Välkommen att ta kontakt med oss för samarbeten.

Kontakta oss

Klövern och klimatet

Förnybar energi

Vi stöttar hyresgäster i sin omställning.

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och laddstationer för elbilar vill Klövern erbjuda alla hyresgäster stöd för sin egen omställning.

Läs mer

Energieffektivisering

Vi minskar utsläpp och driftkostnader.

Vi har alltid varit målmedvetna när det kommer till att minska fastigheternas energianvändning och optimera driften, med goda resultat.

Läs mer

Resurseffektivitet

Vi genomför smarta ombyggnationer.

Genom miljösmart hantering av materialflöden och lokala återbrukslösningar ser vi stora möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi.

Läs mer