Resurseffektivitet

Vi skapar klimatsmarta kontor utan att göra avkall på komfort, kvalitet och estetik.

Resurseffektivitet

Utmaningarna är stora inom avfallsområdet, men det är också här de största möjligheterna finns att bidra till resurseffektivitet och cirkulär ekonomi genom miljösmart hantering av materialflöden och nya affärsmodeller.

Resurseffektivitet är ett viktigt utvecklingsområde för framtiden. Klöverns ambition är att öka andelen avfall som återvinns eller återbrukas och minimera det avfall som går till förbränning och deponi. Detta påverkar både Klöverns projektverksamhet och förvaltningsverksamhet. Hyresgäst- och verksamhetsavfall är förutom en miljöfråga också en stor arbetsmiljöfråga för Klöverns driftpersonal, en viktig fråga ur ett nöjdkundperspektiv och förknippat med höga kostnader för både Klövern och hyresgästerna.

Smartare ombyggnationer och MILJÖCERTIFIERING

Klimatpåverkan från nybyggnationer eller ombyggnationer är en av fastighetsbranschens stora utmaningar. Här ser vi stora möjligheter att bidra till resurseffektivitet och cirkulär ekonomi genom miljösmart hantering av materialflöden och nya affärsmodeller. Eftersom hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem, gjorde vi renoveringen av vårt eget kontor i Kista till en prototyp där vi tillsammans med White Arkitekter omsatte kunskaperna från tidigare pilotprojekt inom återbruk och cirkulärt byggande till verklighet. Projektet, med utgångspunkt i 100 procent återbruk, stod klart under första halvan av 2021. Målsättningen med projektet har varit att förstå klimatpåverkan från en ganska typisk hyresgästanpassning och hur man genom att arbeta med cirkulära byggmetoder kan minska både klimatpåverkan och kostnader. Genom att återanvända och återbruka tekniska installationer, byggmaterial och inredning uppskattas projektet ha resulterat i närmare 90 procent återbrukat material och en besparing om 55 ton CO2e. Besparingen kan jämställas med att flyga tur och retur Stockholm-New York 22 gånger. Läs mer om projektet och om hur Klövern jobbar med Ett hållbart kontor.

Vid nybyggnation eller totalrenoveringar av byggnader är användningen av miljöcertifieringssystem ett sätt att säkerställa resurseffektivitet och miljöanpassade materialval.

Se Klöverns miljöcertifierade byggnader

Ett hållbart kontor

Återbruk som framtidslösning

Ett hållbart kontor med fokus på återbruk.

Eftersom hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem, gjorde vi renoveringen av vårt eget kontor i Kista till en prototyp där vi tillsammans med White Arkitekter omsatte kunskaperna från det branschöverskridande samarbetet Återbruk Väst till verklighet.

Om projektet
  • 45% av befintliga väggar har bevarats
  • 55% av befintliga väggar (gips och glas) har demonterats och flyttats varav
  • 70% av demonterat material har kunnat återbrukas till nya väggar
  • närmare 100% av tekniska installationer är återanvänt och återbrukat
  • 95% återanvändning av möbler och inredning inkl. upcycling
Läs mer

 

Vi ser fram emot att omsätta kunskaperna från Klöverns återbrukskontor i framtida projekt och hyresgästanpassningar.

Ulrika Haglert

Affärsenhetschef på Stockholm Norra, Klövern

Lokalerna ska kännas inspirerande och förmedla nytänk, kreativitet och spontanitet.

Ulrika Haglert

Affärsenhetschef på Stockholm Norra, Klövern

Det är en förmån och unik möjlighet att få vara med och förädla ett hus som mina kollegor ritade för över 20 år sen.

Laura Conradi

Arkitekt och återbruksexpert på White Arkitekter

 

Centrum för cirkulärt byggande

Hur får man fastighetsbranschen att bli mer resurseffektiv?

Det försöker IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Klövern och andra fastighetsaktörer ta reda på i det branschöverskridande projektet Återbruk Väst och CCBuild. Ambitionen är att byggavfall ska ses som en effektiv resurs och en möjlighet att minska klimatpåverkan, med syfte att etablera återbruk som ett normalt förfarande i byggprojekt och fastighetsförvaltning. Återbruk Väst är en praktisk förlängning av IVL:s plattform Centrum för cirkulärt byggande. Samverkan är effektivt för att driva utvecklingen framåt och kunna etablera  en ny marknad för återbruk. På det sättet kan vi åstadkomma klimatnytta på riktigt.

Läs mer om CCBuild

klövern-klimatet-karusell

Klimatbokslut

Ökad kartläggning av växthusgasutsläpp.

Avfall orsakar stora mängder växthusgasutsläpp och är ett av de områden där Klöverns möjligheter att påverka är som störst, en av Klöverns väsentliga miljöaspekter. Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt. Därför beräknar vi bolagets utsläpp enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), den globala standard som används för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp. Klövern använder protokollets scope 1, scope 2 och delar av scope 3. Ambitionen är att öka antalet kategorier inom scope 3 och kontinuerligt förbättra statistiken. Avfall är en av dessa kategorier och för 2019-2020 har förbättrad statistik för bland annat avfall tillkommit.

Se Klöverns klimatbokslut

Klövern och klimatet

Förnybar energi

Vi stöttar hyresgäster i sin omställning.

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och laddstationer för elbilar vill Klövern erbjuda alla hyresgäster stöd för sin egen omställning.

Läs mer

Energieffektivisering

Vi minskar utsläpp och driftkostnader.

Vi har alltid varit målmedvetna när det kommer till att minska fastigheternas energianvändning och optimera driften, med goda resultat.

Läs mer

Resurseffektivitet

Vi genomför smarta ombyggnationer.

Genom miljösmart hantering av materialflöden och lokala återbrukslösningar ser vi stora möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi.

Läs mer