Återköp

Klöverns styrelse har ett bemyndigande från årsstämman att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av egna stam- och preferensaktier. Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.

Syftet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Återköp på Nasdaq Stockholm.