Obligationer och certifikat

Obligationer och certifikat utgör ett komplement till bankfinansiering och används för att optimera Klöverns kapitalstruktur.

I tabellen visas Klöverns utestående obligationer per 2021-06-30.

Obligationsöversikt

ISIN-kod Typ                       Emissions-
tidpunkt
Förfall        Fast/rörlig ränta Volym, mkr Emissions-
spread över 3m Stibor, %
SE0010546747 Säkerställd MTN 101 Nov-17 Nov-21 Rörlig 450 1,70
SE0011063163 Grön Icke-säkerställd Apr-18 Apr-22 Rörlig 2 350 4,00
SE0012702785 Icke-säkerställd Jun-19 Jun-23 Rörlig 700 4,25
SE0013104452 Icke-säkerställd MTN 203 Mar-21 Sep-23 Rörlig 850 2,40
SE0013104205 Grön Icke-säkerställd MTN 201 Okt-20 Apr-24 Rörlig 2 000 3,25
SE0013104361 Grön Icke-säkerställd MTN 202 Feb-21 Feb-25 Rörlig 2 500 3,25
SE0013360104 Icke-säkerställd MTN 204 Mar-21 Sep-25 Rörlig 200 3,50

Prospekt för obligationen med ISIN SE0010546747 finns nedan under rubriken Säkerställt MTN-program. Prospekt för obligationerna SE0013104205, SE0013104361, SE0013360104 och SE0013104452 finns nedan under rubriken Icke säkerställt MTN-program..

 

Tidigare emissioner

 

Säkerställt MTN-program

Klövern AB (publ) har upprättat ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, vilket är säkerställt med en pool av fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning.

 

Icke säkerställt MTN-program

Klövern AB (publ) har upprättat ett icke säkerställt s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor. Nykredit Bank A/S tillträdde den 14 januari 2021 som nytt emissionsinstitut under MTN-programmet. Nuvarande emissionsinstitut under MTN-programmet är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Nykredit Bank A/S och Swedbank AB (publ).

 

Green Bond Framework

 

Hybridobligation

Klövern AB (publ) har emitterat hybridobligationslån om totalt 1 300 mkr inom ett rambelopp om 1 500 mkr. Obligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen. Klövern har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna den 21 juni 2023 och varje räntebetalningsdag därefter.

 

Certifikat

Certifikat fungerar på samma sätt som obligationer med den skillnaden att löptiden är begränsad till max 364 dagar. Klöverns certifikatsprogram handlas via Danske Bank, Nordea och Swedbank. Programmet har ett rambelopp om 4 000 mkr och utestående volym uppgick 2021-06-30 till 1 780 mkr.

 

Institutionell finansiering

Nordiska institutionella investerare har via icke noterade säkerställda obligationer möjliggjort bilateral finansiering i USD. Instrumenten löper med en bestämd marginal över en rörlig ränta om 3-månaders Libor.