GRI-index

Hållbarhetsredovisningen har satts samman av Klöverns hållbarhetsgrupp och godkänts av Klöverns styrelse. Redovisningen riktar sig i första hand till Klöverns intressentgrupper; hyresgäster, medarbetare, aktieägare, analytiker, kreditgivare, leverantörer och samhällsaktörer. Klövern redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards sen 2014. Klöverns hållbarhetsredovisning är tredjepartsgranskad av Ernst and Young AB sen 2017.

Avsikten är att hållbarhetsredovisningen, tillsammans med Klöverns årsredovisning och webbplats, ska möta intressenternas informationsbehov och ge en transparent bild av bolagets ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete samt resultat. Innehållet i hållbarhetsredovisningen utgår ifrån en löpande dialog med de viktigaste intressentgrupperna och en väsentlighetsanalys som uppdateras årligen med utgångspunkt i Klöverns mest väsentliga aspekter givet verksamheten och dess påverkan på ekonomi, miljö och socialt. Väsentliga aspekter och fokusområden har identifierats av Klöverns hållbarhetsgrupp, som består av representanter från olika delar av organisationen: hållbarhet, HR, teknik, inköp och kommunikation. Fokusområden och mål har beretts av hållbarhetsgruppen och beslutats av Klöverns ledning och styrelse.

Ladda ner Klöverns Hållbarhetsredovisning 2020

GRI-index ur Klöverns Hållbarhetsredovisning 2020


Allmänna standardupplysningar