Klimatbokslut

Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt. Sedan 2013 har Klövern beräknat utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), den globala standard som används för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp. Klövern använder protokollets scope 1, scope 2 och delar av scope 3. Ambitionen är att öka antalet kategorier inom scope 3 och kontinuerligt förbättra statistiken.

Klöverns verksamhet är transaktionsintensiv och då utsläppen redovisas i faktiska värden kan utsläppen mellan åren variera betydligt. För att ge en uppfattning om den sammantagna klimatpåverkan från verksamheten redovisas även nyckeltalet koldioxidekvivalenter per kvm. År 2020 var Klöverns utsläpp 2,8 kg CO2e/kvm. Det är en stor minskning från 2019 då utsläppen var 5,2 kg CO2e/kvm. Den positiva utvecklingen beror till stor del på den energieffektivisering som har skett i fastighetsbeståndet och övergången till förnybar energi.